ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232
                                               

שש מצוות תמידיות

שש מצוות תמידיות הן מצוות בתורה שניתן לקיימן בכל זמן ובכל רגע והן אינן דורשות עשיית מעשה בפועל, אלא מספיקה לקיומן רק מחשבתו של האדם. ספר החינוך הוא המקור לסידור מצוות אלו, ורבים מספרי ההגות וההלכה המאוחרים יותר הזכירו דבריו. בהקדמה לספר החינוך נכ ...

                                               

אוצר בית דין

אוצר בית דין בימינו הוא הסדר להעברת פירות שביעית מהחקלאים אל הצרכנים. לפי ההלכה, פירות הגדלים בשנה השביעית הם הפקר, מותר לכל אדם לקטוף מהם כמות קטנה לשימוש ביתי, ואסור לסחור בהם. אולם כיוון שרוב הפירות גדלים במטעים הרחוקים ממקום-מגוריהם של הצרכני ...

                                               

איסור ספיחין

לדעת ר אברהם אבן עזרא - הגדילה הנוספת מעבר לגדילה הרגילה. לדעת הרמב"ן - בדומה לדעת ר אברהם אבן עזרא מלשון תוספת מה שנוסף על הקציר של הקיץ כמו ונספחו על בית יעקב נאמר על הגרים, כלומר יבול נוסף מעבר לקציר הרגיל והמתוכנן. לדעת ר יונה אבן גנאח - שפח ...

                                               

ביעור פירות שביעית

מצוות הביעור נלמדת בספרא מהפסוק: "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" - "כלה לחיה מן השדה - כלה לבהמתך מן הבית". כלומר כל עוד מין הפרי עדיין קיים על העצים באזור וזמין לחיות או לבני האדם הרוצים לאוכלם, ניתן להשאיר פירות ממין זה בבית. אך ...

                                               

יבול נוכרי

יבול נכרי הוא יבול שצמח בשדותיהם של חקלאים לא יהודיים בארץ ישראל. המושג נזכר בעיקר בקשר להלכות שנת השמיטה. לפי התורה, בשנת השמיטה אסור לעבד את האדמה - אסור לחרוש, לזרוע, לקצור ולמכור את הפירות. אולם לפי רוב הדעות, המצווה חלה רק על יהודים ולא על נ ...

                                               

יבול שישית

ביהדות, הביטוי יבול שישית מציין תבואה חקלאית שצמחה בארץ ישראל בשנה השישית למניין השמיטה, כלומר בשנה שלפני שנת השמיטה. השנה הנוכחית היא שנה שישית לשמיטה. יבול שישית נזכר כבר בתורה, במסגרת ההבטחה לברכה אלהית מיוחדת שתאפשר ליהודים לשמור שמיטה בלי לר ...

                                               

מלאכות שביעית

מלאכות שביעית הן עבודות האדמה או האילן האסורות בשנת השמיטה. התורה אסרה מלאכות אלו בשנת שמיטה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. שנת השמיטה האחרונה הייתה שנת התשע"ה והבאה תהיה שנת התשפ"ב.

                                               

סוחרי שביעית

לדעת הרמב"ן איסור סחורה בפירות שביעית הוא מצוות עשה לאו הבא מכלל עשה הנלמדת מהפסוק בפרשת בהר: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" חז"ל דרשו מהפסוק שמותר רק לאוכלם "לאכלה ולא לסחורה", מחמת קדושת הפירות. אולם הרמב"ם אינו מונה מצווה זו במניין המצוות. הערוך ו ...

                                               

פח שמיטה

כתוב בתורה "וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה", וחז"ל דרשו "לאכלה - ולא להפסד". לאדם אין בעלות על פירות שביעית, אלא רק זכות להשתמש בהם לאכילה. בפרט, אין לו זכות להפסיד לאבד אותם. איסור זה כולל גם שאריות, כל עוד הן ראויות למאכל אדם. כך למש ...

                                               

פירות שביעית

פירות שביעית הן פירות שקדושים ב קדושת שביעית, מאחר שגדלו בשנת השמיטה בשדה החייבת בשמיטה. קדושה זו של הפירות, מתבטאת בדינים והגבלות שונים שמחויבים לנהוג בהם, כגון איסור סחורה בפירות שביעית, איסור להפסיד את הפירות, ואיסורים נוספים. לדעת הרמב"ן ישנה ...

                                               

פרוזבול

פרוזבול הוא תקנה הלכתית שנועדה לאפשר לגבות חובות של הלוואות שעבר זמן גבייתם ולא ניגבו, מבלי שמצוות שמיטת הכספים, הנוהגת בסוף שנת השמיטה, תגרום לביטול החוב. הפרוזבול ניתקן בידי הלל הזקן בסוף תקופת בית שני, והוא בשימוש נרחב גם בימינו. שמיטת הכספים ...

                                               

קרן השמיטה

קרן השמיטה או קרן השביעית הוא כינוי למספר קרנות סיוע שהוקמו במטרה לתמוך בחקלאים יהודים שבחרו לקיים את מצוות שנת השמיטה, בה נאסרת הפעילות החקלאית בארץ ישראל, בלא להסתמך על היתר המכירה, היתר הלכתי שנוי במחלוקת המאפשר את המשך הפעילות החקלאית גם בשנת ...

                                               

לאו הבא מכלל עשה

לאו הבא מכלל עשה הוא איסור שאינו מפורש בתורה, אלא מדויק מההיתר הכתוב בתורה. החובה להימנע מהמעשה מוגדרת כמצוות עשה שקיומה מתבצע בשב ואל תעשה, כלומר באי-עשיית פעולה. מכיוון שאיסור זה הוא כמצוות עשה ולא כלאו, אדם העובר עליו אינו מתחייב במלקות.

                                               

זריזין מקדימין למצוות

זריזין מקדימין למצוות הוא כלל הלכתי בהקשר לקיום מצוות עשה. עיקרו של הכלל הוא כי אדם צריך להזדרז בקיום המצוות, ולעשותן מיד כשמגיע זמנן, ולא להתמהמה בעשייתן. כלל זה נדון בספרי האחרונים בעיקר בהקשר של מצוות ברית מילה.

                                               

כתותי מיכתת שיעוריה

כתותי מיכתת שיעוריה הוא כלל הלכתי שמשמעותו שכל חפץ האסור בהנאה שחייב שרפה או קבורה - אי אפשר לקיים בו מצווה כאשר מתנאיה הוא שיהיה בחפץ גודל מסוים, מאחר שהחפץ נחשב כבר כעת כאילו הוא נשרף ונקבר, ולכן הוא כאילו כתות וחתוך לחתיכות קטנות, ונמצא שאין ב ...

                                               

לועג לרש

לֹעֵג לָרָשׁ הוא כינוי תלמודי לאיסור דרבנן על פיו אין לקיים מצוות בקרבת מת, או בבית קברות, כגון ללבוש ציצית או תפילין בבית קברות. טעם האיסור מפני שיש בכך משום זילזול במתים בכך שמראה כאילו המת אינו יכול לקיים מצוות, בניגוד לחיים. מקור שמו של האיסו ...

                                               

מיתת תלמידי רבי עקיבא

מיתת תלמידי רבי עקיבא הוא מעשה, שמקורו בתלמוד, בדבר מיתת 24.000 מתלמידיו של התנא רבי עקיבא. על פי המתואר,בתלמוד, תלמידים אלו מתו במיתת אסכרה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. לפי דעת חוקרים אחדים, הם מתו במרד בר כוכבא. מיתת התלמידים אירעה בין חג הפסח לש ...

                                               

חטאת נשיא

נשיא הוא אדם בכלל ישראל ש "אין על גביו אלא ה אלוקיו", אדם שאין אדם אחר השולט עליו, שזהו מלך ממלכי ישראל, או הריש גלותא שבבבל. לעומת זאת, מסופר, כי רבי יהודה הנשיא, ששימש כנשיא וראש העדה היהודית בארץ ישראל, שאל את תלמידו המובהק רבי חייא, האם הוא נ ...

                                               

חטאת פנימית

חטאת פנימית הוא קורבן חטאת, שדמו נזרק בתוך בניין בית המקדש, ולא על המזבח החיצון כשאר הקרבנות. ישנם מספר קרבנות המוגדרים כחטאת פנימית – שניים מהם קרבים מדי שנה ביום הכיפורים, והאחרים תלויים בחטא. המשותף לכולם הוא שיש בהם ממד ציבורי. בשונה מכל החטא ...

                                               

מנחת חוטא

מנחת חוטא היא אחת האפשרויות בקרבן עולה ויורד בו ניתנת אפשרות לאדם שאין לו כסף לקנות קרבן מן החי, להביא מנחה בזמן שבית המקדש קיים. בניגוד לחלק מקרבנות המנחה הנחשבים ל"קרבן נדבה" מכיוון שאין חובה להביאם, הרי שמנחה זו, היא חובה.

                                               

מנחת מאפה תנור

המקור בתורה למנחה זו, הוא בפרשת ויקרא. בפרשה העוסקת בדיני קרבן מנחה, נוסף ציווי פרטי בנוגע לדיני מאפה התנור: כמו רוב קרבנות המנחה, מנחת מאפה-תנור עשויה מסולת. התורה נותנת שתי אפשרויות, שניתן לבחור ביניהן כדי להקריב את קרבן מאפה תנור: "חלות בלולות ...

                                               

מנחת מחבת

המקור בתורה למנחה זו, כתוב בפרשת ויקרא. נוסף על הציווי הכללי של קרבן מנחה, נוסף ציווי פרטי בנוגע לדיני המחבת: "וְאִם מִנְחָה עַל הַמַּחֲבַת קָרְבָּנֶךָ סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן מַצָּה תִהְיֶה. ו פָּתוֹת אֹתָהּ פִּתִּים וְיָצַקְתָּ עָלֶיהָ שָׁמֶן ...

                                               

מנחת מרחשת

המקור בתורה למנחה זו, כתוב בפרשת ויקרא. בפרשה העוסקת בדיני קרבן מנחה, נוסף ציווי פרטי בנוגע לדיני המרחשת: "וְאִם מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת קָרְבָּנֶךָ, סֹלֶת בַּשֶּׁמֶן תֵּעָשֶׂה. ח וְהֵבֵאתָ אֶת הַמִּנְחָה אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מֵאֵלֶּה לַה וְהִקְרִיבָהּ אֶל ...

                                               

מנחת סוטה

על פי המקרא, חובת הבאת מנחת הסוטה מוטלת בעל האשה - "והביא את קרבנה עליה". יש מהראשונים הלומדים מביטוי זה על חיוב כללי של הבעל לתשלום עלות הקורבנות המוטלת על האשה, בעוד אחרים לומדים חיוב זה משטר הכתובה. בספרי מובאת דעת ביניים לפיה מביטוי זה ישנו ח ...

                                               

מנחת סולת

מנחת סולת היא מנחת נדבה, שהוקרבה על המזבח בזמן שבית המקדש היה קיים. מנחת סולת היא המנחה הבסיסית ביותר, וכאשר אדם נודר להביא מנחה סתם, בלא לפרט, הוא מתחייב בהבאת מנחת סולת.

                                               

קמיצה

בהלכה היהודית, קמיצה היא אחת מהעבודות בבית המקדש, הנעשות בקרבן מנחה. הקמיצה נחשבת לעבודה, ומהותה - נטילת אובייקט המוקטר על המזבח ממקומו הקודם ולכן עליה להעשות על ידי כהן.

                                               

חוק האריזות

                                               

חוק דרומי

                                               

החוק הנורווגי

                                               

חוק ההנמקות

                                               

חוק ההסדרה

                                               

חוק ההסמכה

                                               

חוק הפללת הלקוח

                                               

חוק הפללת לקוחות הזנות

                                               

חוק הקפאת כספי טרור

                                               

חוק החזיר

                                               

חוק החמץ

                                               

חוק החרם

                                               

חוק טל

                                               

חוק הלאום

                                               

חוק המאגר הביומטרי

                                               

חוק המו"פ

                                               

חוק המזומנים

                                               

חוק מס דירה שלישית

                                               

חוק הספאם

                                               

חוק הפונדקאות

                                               

חוק הפיקדון

                                               

חוק הצינון

                                               

חוק הקורונה הגדול

                                               

חוק הריכוזיות