ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250
                                               

מלקות (הלכה)

מלקות הן עונש שנקבע על פי ההלכה, כענישה במקרה של עבירה במזיד על מצוות לא תעשה. בעל העבירה מקבל שלושים ותשע מלקות על כל חוק שעבר. דיני המלקות נמצאים במסכת מכות פרק שלישי.

                                               

שלושים של עבד

שלושים של עבד הוא קנס שהטילה התורה על אדם, במקרה ששורו המועד נגח עבד כנעני או שפחה כנענית והרגם. תשלום זה משולם לבעל העבד. סכום הקנס הוא קבוע – "שלושים שקלים", בין אם היה העבד שווה יותר משלושים שקלים ובין אם היה שווה פחות.

                                               

תשלומי ארבעה וחמישה

אם גנב טלה ולפני שטבח ומכר נעשה איל, שינוי זה נחשה כעין שינוי מעשה לעניין קניין, ואז אפילו אין יאוש בעלים, פטור הגנב מתשלומי ארבעה וחמישה, כי מכיוון שהשינוי נחשב קניין, הרי טבח ומכר את שלו.

                                               

תשלומי כפל

תשלומי כפל בהלכה, הם תשלומי קנס בהם מחויב גנב, או שומר פיקדון שטען בשבועת שקר שנגנב, על מנת להיפטר - והוכח שהחפץ עודנו ברשותו. במקרה כזה בתוספת להחזרת עצם הגנבה עליו לשלם שנית כפי ערכה. מודה בגנבה פטור מתשלומי כפל, ככל מודה בקנס.

                                               

חזקת שור המועד

חזקה בעקבות מקרים היא אחד ממיני החזקות ההלכתיות. חזקה זו אומרת כי כאשר מציאות מסוימת חזרה על עצמה מספר פעמים, השתנה המצב הקודם, ויש להעמיד את החזקה על המצב החדש, שאומר - למשל בשור המועד - כי מטבעו ודרכו של אותו שור לנגוח בעלי חיים אחרים או אנשים.

                                               

חזקה דהשתא

בהלכה, חזקה דהשתא היא אחת ממיני ההחזקות. בחזקה זו ידוע המצב בהווה, אך קיים ספק לגבי המצב בעבר. על פי חזקה זו אנו מניחים כי המצב הנוכחי הוא גם המצב שהיה בעבר, עד שיוכח אחרת. חזקה זו היא החזקה ההפוכה לחזקה מעיקרא. כך למשל, כאשר יש ספק אודות נערה בי ...

                                               

חזקה שאין עמה טענה

חזקה שאין עִמה טענה הוא כלל בהלכות חזקת ממון, כי כל החזקות המשפטיות המשמשות כראיה או כהכרעה מסוימת, כוחן קיים רק כאשר בעל הדין אכן טוען את הטענה שלה מסייעת החזקה, אך אין החזקה יכולה לשמש כראיה או כהכרעה לטענה שלא נטענת על ידי בעל הדין. בתלמוד מוז ...

                                               

חזקת הגוף

חזקת הגוף היא מונח הלכתי המתאר חזקה הקובעת כי במקרה ובו יש ספק במצבו הפיזי של גוף, יש להניח כי המצב הבסיסי לא השתנה, וזאת כל זמן שלא הוכח אחרת. חזקה זו נחשבת חזקה ומשפיעה במצב של עימות מול חזקות אחרות. דוגמה לכלל זה היא ההנחה שגוף האדם נותר שלם ל ...

                                               

חזקת הדין

דין מורכב יותר, הוא חזקת הדין, כאשר בשעה שהחלה החזקה, היא לא הייתה תקפה, אלא לשעה מאוחרת יותר ולמצב אחר, ולמשל: דוגמה הבהרה: כאשר אשה נשואה עם גבר, היא בחזקת איסור, כלומר שאם ימות ללא בנים, תהיה כבולה להנשא לאחיו לפי הלכות יבום. במקרה והיבם נשוי ...

                                               

חזקת כשרות

חזקת כשרות בהלכה היהודית היא חזקה הקובעת כי כל יהודי שומר תורה ומצוות אמין להעיד, כל עוד לא הוכח ההפך. חזקה זו מבוססת על ההנחה שכל יהודי צדיק כל עוד לא הוכח אחרת, ולכן החזקה אומרת שגם כאשר התרחש מעשה מסוים לפנינו המערער לכאורה את אמינותו, עלינו ל ...

                                               

חזקת מטלטלין

חזקת מטלטלין היא חזקה בהלכה היהודית, שמשמעותה היא שבאופן רגיל, כל מה שאדם אוחז שייך לו, כל זמן שלא יוכח אחרת. לחזקה זו מספר שמות והיא מבוטאת במקומות רבים בתלמוד בשמות שונים, "חזקה כל שתחת יד אדם הרי הוא שלו" שהיא עצם החזקה, שם אחר הוא "אחזוקי אינ ...

                                               

חזקת ממון

חזקת ממון הוא כלל במשפט העברי המעניק עדיפות לצד המחזיק בזמן הווה בנכס או ברכוש, כאשר מתגלע ספק בקשר לבעלות על הדבר בין שני צדדים. הכלל מורכב מדין החזקה, בנוסף לדין המוציא מחברו עליו הראיה, לעיתים משמש האחיזה בחפץ מסוים ראיה על הבעלות כמו חזקה כל ...

                                               

כאן נמצאו וכאן היו

כאן נמצאו וכאן היו הוא כלל הלכתי הקובע שאם התגלה מום גופני אצל אישה לאחר נישואיה, או אצל בהמה לאחר שנמכרה, מניחים בדרך כלל שהוא נולד כאן, כלומר לאחר הנישואין או המכירה. לפי הכלל, המקדש אישה כזו או הקונה בהמה כזו אינו יכול לתבוע ממון, ויש לומר כי ...

                                               

עדים בצד אסתן ותאסר

בהלכה, עדים בצד אסתן ותאסר הוא כלל האומר שאם לדבר מסוים יש חזקת כשרות, אין צריך לחשוש שקיימים עדים היודעים שהוא אסור. דין זה אמור רק בחפץ או אדם שיש לו חזקת כשרות, האומרת שהוא מותר כל עוד לא יתברר אחרת, אבל בשר בהמה או עוף שאין לו חזקת כשרות, אלא ...

                                               

דיני ממונות

בהלכה, דיני ממונות הם תחום נרחב של חוקים העוסקים בנושאים שיש להם משמעות כלכלית. דינים אלו הם מורכבים ומקיפים כמות גדולה של תחומים; יחסי שותפות ושכנות, יחסי מזיק וניזק, הלכות קניינים, גזל ועוד. עוסקת בו בעיקר פרשת משפטים שבספר שמות, והמסכתות בבא ק ...

                                               

אדם מועד לעולם

במקרה של אונס גמור, כגון שלאחר שאדם הלך לישון הונחו כלים בקרבתו, נחלקו הראשונים בדינו: לדעת תוספות זהו אונס גמור שבו לא חייבו את האדם. לעומת זאת דעת הרמב"ן שגם במקרה זה נאמר הכלל אדם מועד לעולם, וחייב.

                                               

אחריות נכסים

אחריות נכסים או שעבוד נכסים, הוא מונח הלכתי-משפטי, שמשמעו שעבוד של נכסים או אחריות של אדם, היוצרים ערבות משפטית. הדוגמה הקלאסית למצב של אחריות נכסים היא הלוואה: המלווה יכול לגבות את חובו מנכסים שהיו שייכים ללווה בשעת מתן ההלוואה, אף אם בינתיים נמ ...

                                               

אין ספק מוציא מידי ודאי

אין ספק מוציא מידי ודאי הוא כלל הלכתי בדיני איסורים ובדיני ממונות הקובע כי דינים הבאים מכוח ספק אינם יכולים לערער דינים הבאים מכוח הוודאי. לעומת זאת קיים כלל אחר, כי ספק - מוציא מידי ספק כלומר איסור או דין כל שהוא שחל מחמת ספק, מתבטל על ידי דין א ...

                                               

אסמכתא (קניין)

אסמכתא היא התחייבות התלויה בהתקיימות תנאי מסוים, כאשר המתחייב אינו מקבל תמורה הוגנת עבור ההתחייבות, ומתוקף הנסיבות ברור שאינו גומר בדעתו לקיים את התחייבותו.

                                               

דבר שלא בא לעולם

דבר שלא בא לעולם הוא מושג תלמודי, המתאר התחייבות אדם כלפי חפץ שאינו קיים עדיין או שלא נמצא בבעלותו, דבר הגורם לבעייתיות בנוגע ליכולת האדם להחיל בחפץ חלות כלשהי, כדוגמת מכירה, הקדשה ומעשר. זאת משום שעל פי דיני הקניין בתלמוד, נכס הוא בר קניין רק אם ...

                                               

דעת בעלים

במשפט העברי, קיים כלל המצריך דעת בעלים בהשבה ותשלומי גזילות וגנבות. כלל זה, מייחס חשיבות מיוחדת הן לגזילה כאשר היא נעשית בידיעת הבעלים והן להשבה כאשר היא נעשית בידיעת הבעלים.

                                               

הפקר בית דין הפקר

בהלכה, הפקר בית דין - הפקר הוא כלל המופיע בתלמוד בהתבסס על המשנה והמקרא, ולפיו בית דין יכול להפקיר רכוש מבעליו ללא הצדקה משפטית-פורמלית, לפי ראות עיניו. לכלל זה תוצאות מרחיקות לכת, שכן על פיו ניתן פורמלית לעקור דברים להם תוקף מהתורה, באמצעות שינו ...

                                               

ייאוש (משפט עברי)

ייאוש הוא מצב בו אדם איבד דבר מה מרכושו, והתייאש מהאפשרות שהרכוש ישוב אליו. על פי ההלכה, רכוש שבעליו התייאש ממנו כל אדם יכול לקחת אותו לעצמו, ויש מחלוקת ראשונים אם נחשב ממש כהפקר או לא. הלכה זו נוגעת למצוות השבת אבדה, שקיימת רק כאשר האבדה נמצאה ל ...

                                               

משתרשי ליה

משתרשי ליה הוא נימוק הלכתי לדין במשפטי-עברי, לפיו קיים חיוב תשלומין לאדם שגרם לאדם אחר חיסכון כספי. בניגוד לחיוב "נהנה", שבו מקבל ההנאה נהנה בפועל הנאה ממשית מהמהנה כך שאם ההנאה היא הנאה כספית ניתן לדרוש עליה כסף, ב" משתרשי ליה האדם מרוויח כסף בע ...

                                               

ערבות (משפט עברי)

ערבות היא סוג של שעבוד הנגרם על ידי שאדם משעבד את עצמו לשלם התחייבות כספית של חברו. ערב משעבד את עצמו לרוב, כאשר אדם אחר זקוק להלוואה כספית, ואין אדם הסומך עליו ומאמין שהוא ישלם את ההלוואה. במקרה כזה, בוחר לו המלווה אדם שלישי הנאמן עליו שישלם את ...

                                               

פועל (משפט עברי)

במשפט העברי, פועל הוא אדם שנשכר לעשות מלאכה לאדם אחר. ההלכה מחלקת בין שני סוגי פועלים: פועל שכיר, שנשכר לעבוד עבודה במשך זמן מסוים והתשלום המשולם לו הוא עבור העבודה, לעומת קבלן, שהתשלום שמקבל הוא עבור התוצאה, הוא נשכר כדי לעשות מלאכה מסוימת, והוא ...

                                               

מודה בקנס

מודה בקנס פטור מן הקנס הוא כלל הלכתי הנוגע לאדם המודה במעשה שיש בו כדי לחייבו קנס אילו היו מעידים עליו עדים בבית דין, אלא שהוא מקדים ומודה בעצמו והכלל קובע שיש בכח ההודאה לפטור את החייב מן הקנס. דין זה אינו מעשי בזמננו, שכן עם ביטול הסמיכה, אין ל ...

                                               

עשרים וארבעה ראשי איברים

בתלמוד למדו דין זה מפסוק בפרשת משפטים: "וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עֵין עַבְדּוֹ, אוֹ אֶת עֵין אֲמָתוֹ, וְשִׁחֲתָהּ, לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ, תַּחַת עֵינוֹ. וְאִם שֵׁן עַבְדּוֹ אוֹ שֵׁן אֲמָתוֹ יַפִּיל, לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ, תַּחַת שִׁנּוֹ". א ...

                                               

שטר שחרור

ערך מורחב – גיטו וידו באים כאחד בתלמוד דנו האיך יכול העבד להשתחרר בקבלת השטר מאדונו, והרי מה שקנה עבד קנה רבו. ביישוב לשאלה זו אמרו בגמרא ש"גטו וידו באים כאחד". זאת אומרת שביחד עם נתינת הגט לידו זוכה בשחרורו ועל ידי זה יכול לקבל הגט שחרור ולהשתחרר.

                                               

הכל שריר וקיים

בהלכות שטרות, והכל שריר וקיים הוא משפט שנכתב בסופו של שטר, ומשמעותו - חיזוק משפטי לכתוב בשטר על ידי כותבו. במקרה שיש בשטר פרט שעשוי להראות כמזויף, כמו מילה שנוספה בין שורה לשורה, יש לכתוב בסוף השטר שמילה פלונית היא נכונה. במקור מילים אלו הם תקנה ...

                                               

מוכח מתוכו

מוכח מתוכו הוא מונח הלכתי המתייחס לכלל יסוד בשטר, האומר כי חלות השטר תלויה בכך שהיא נראית ומוכחת מתוך השטר, וגם אופן החלות הוא לפי הנראה מתוך השטר. כלל זה תקף רק לפי שיטת רבי מאיר בשטרות. שיטה זו נאמרה לפי שיטת רבי מאיר, הסבור שעדי חתימה כרתי, כל ...

                                               

עדיו בחתומיו זכין לו

עדיו בחתומיו זכין לו הוא כלל יסוד בהלכות השטר. הכלל קובע כי קניין המכירה במעשה קניין שיש עליו שטר, מתחיל בשעת כתיבת השטר על ידי העדים, גם אם ההלוואה עצמה טרם בוצעה. הכלל נתון במחלוקת בין אביי שקבע את הכלל, לבין רב אסי, מראשוני האמוראים, החלוק עלי ...

                                               

ערעור הבעל בגט

ערעור הבעל בגט היא האפשרות של הבעל ששלח גט לאשתו באמצעות אדם שלישי לערער על הגט ולכפור בעצם השליחות. לדברי הבעל הגט שניתן לאשתו הוא גט מזויף.

                                               

קניין אותיות

קנין אותיות הוא שם שנתנו חז"ל להקנאת שטר חוב לאדם אחר. השטר, בו נכתב כי אדם מסוים חייב לחברו סכום כסף, מוקנה על ידי המלווה לאדם שלישי, ולו ניתנת זכות הגבייה מעתה.

                                               

שטר חוב (הלכה)

במשפט העברי, שטר חוב הוא מסמך התחייבות עליו חותם אדם הלווה כסף מחברו, ומשמש כראייה לחבותו של הלווה. הרמב"ם פוסק שאסור להלוות בלא עדים, ומי שמלווה כסף לחברו בשטר, הרי זה משובח. דין זה אמור לא רק באדם החשוד על הגזל, אלא גם באדם נאמן. בתלמוד מסופר ע ...

                                               

שיטה אחרונה

בהלכות שטרות, אין למדין משיטה אחרונה הוא כלל שנאמר על ידי רב עמרם הקובע שאין תוקף משפטי לכתוב בשורה האחרונה שבטקסט הכתוב בשטר, לפני חתימת העדים, ולכן אף נקבע ש"צריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה", כלומר יש לחזור ולכתוב בשורה האחרונה את סיכום ...

                                               

גיא דוידוב

גיא דוידוב הוא פרופסור מן המנין בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית, אליה עבר בשנת 2007, לאחר שהיה מרצה בכיר בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, ומתמחה בדיני עבודה.

                                               

עלי זלצברגר

עלי מרדכי זלצברגר הוא משפטן ישראלי, נשיא לשעבר של האיגוד האירופי למשפט וכלכלה, פרופסור מן המניין ודקאן לשעבר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

                                               

דנה פוגץ

דנה פוגץ היא פרופסור חבר למשפטים, ראש התוכנית לתואר שני במשפטים בקריה האקדמית אונו. שותפה מייסדת במשרד עו"ד פוגץ קידר-ברוך, המתמחה בייצוג נפגעי עבירה, וכן ארגונים ומוסדות בתיקי הטרדה מינית, גנבה בידי עובד ועוד.

                                               

גודל הפין האנושי

המדידה המדויקת ביותר של גודל הפין האנושי נגזרת ממספר מדידות שונות, בזמנים שונים, שכן ישנה שונות טבעית קטנה בהתאם למידת העוררות המינית, השעה ביום, טמפרטורת החדר, תדירות הפעילות המינית ואמינות המדידה. בהשוואה לפרימטים אחרים, למשל הגורילה, הפין האנו ...

                                               

עצם הפין

עצם הפין היא עצם הנמצאת בפין של יונקי שליה רבים. עצם זו חסרה בפין של בני האדם, אך נמצאת אצל פרימטים אחרים כדוגמת השימפנזות והגורילות. העצם ממוקמת מעל השופכה, והיא מסייעת בתהליך הרבייה בכך שהיא מספקת נוקשות לפין בעת קיום יחסי מין. המקבילה הנקבית ש ...

                                               

שפיכה מוקדמת

שפיכה מוקדמת, או פליטה מוקדמת היא תופעה של העדר שליטה במועד השפיכה, הנחשבת לעיתים קרובות כליקוי בתפקוד המיני אצל גברים. גברים הסובלים משפיכה מוקדמת אינם מסוגלים לשלוט על שפיכת הזרע בעת קיום יחסי מין. שפיכה מוקדמת תוארה לראשונה בספרות הרפואית ב-19 ...

                                               

מריה הוליק

מריה†הוליק היא סדרת מנגה שנכתבה על ידי מינארי אנדו ופורסמה לראשונה במגזין "סאנן" גאקאן קומיקו ארייבו ביפן ב-27 ביוני 2006. עד כה פורסמו כ-14 כרכים של הסדרה; היא ממשיכה להיכתב וכתיבתה לא הסתיימה. ששת הכרכים הראשונים תורגמו ופורסמו באנגלית על ידי T ...

                                               

פסיכו (ספר)

פסיכו הוא ספר מתח ואימה משנת 1959 מאת רוברט בלוך. הספר עובד בשנת 1960 לסרט באותו השם, על ידי אלפרד היצקוק. בשנת 1961 הופץ על ידי הוצאת מ. מזרחי בתרגום לעברית פרי עטו של יהודה הראל, בליווי ציוריו של מ אריה.

                                               

חצאית

חצאית היא בגד, לרוב נשי, הנלבש על חלקו התחתון של הגוף, על שתי הרגליים כמקשה אחת. אורכה, גזרתה, צבעיה, הבד ממנו היא נתפרת ואביזריה מושפעים מחילופי האופנה. תוספות אפשריות הנתפרות על גבי הגזרה הבסיסית: כיסים, חגורה, אפליקציות, וולנים ועוד. חלק מהחצא ...

                                               

חצאית האבל

חצאית האבל היא חצאית באורך מידי שהמאפיין הבולט שלה הוא היצרות מתחת לברכיים. החצאית הייתה באופנה בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. פירוש השם האבל הגיע מהביטוי לרסן סוסים. חצאיות דומות הופיעו לראשונה בספרות ב-1880 אך המושג חצאית האבל הופיע רק ב-191 ...

                                               

חצאית גינס (דנים)

חצאית גינס או חצאית דנים היא חצאית העשויה מבד דנים, החומר ממנו נתפרים מכנסי גינס כחולים. חלק מהחצאיות נתפרות בסגנון מכנסי גינס כחולים עם כיסים מאחור ורוכסן מלפנים. חצאיות גינס אחרות נתפרות בכל מיני סגנונות, אך המאפיין אותם הוא בד דנים כחול. חצאית ...

                                               

חצאית עיפרון

חצאית עיפרון ניתנת ללבישה בפני עצמה או כחלק מחליפה. בדרך-כלל יש לה פתח בחלק האחורי, או בצדדים. היא יכולה להגביל את התנועה של הלובשת. לפעמים מאחורה יש קפל צר. חצאיות עיפרון העשויות מבד גמיש כגון סריג לא צריכות פתח מאו קפל מאחור. נהוג לנעול נעלי עק ...

                                               

חצאית מיני

חצאית מיני, או בקצרה: מיני, היא חצאית עם קו שוליים מעל הברכיים, בדרך כלל באמצע הירך, לא יותר מ-10 ס"מ מתחת לישבן. שמלה עם קו שוליים כזה נקראת שמלת מיני ; חצאית מיקרו היא חצאית מיני עם קו שוליים בחלק העליון של הירך.

                                               

שמלה

שמלה היא פריט לבוש שמכסה את גוף הלובשת או הלובש מהצוואר והכתפיים ועד האורך הרצוי ללובשת או ללובש על פי רצון, מנהג או תרבות המקום או על פי אופנת התקופה. אורכי השמלות משתנים משמלות מיני שאורכן אינו מכסה כמעט את הירכיים, דרך שמלות מידי המגיעות עד מת ...