ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 501
                                               

רב שילא

רב שילא חי בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים ונחשב לאמורא. כנראה שאת רוב תורתו למד בארץ ישראל ולאחר מכן עבר לבבל, בבבל עמד בראש ישיבת סידרא. רב חסדא מביא בגמרא מאמר בשם רב שילא ומכנה אותו "גברא רבה" בתלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ע"ה, עמוד א. מסופר ...

                                               

אליעזר זעירא

התלמוד במסכת בבא קמא, מספר שאליעזר זעירא נעל נעליים שחורות שזהו מנהג אבלים, ועמד בשוק של העיר נהרדעא. אנשי בית ריש גלותא מצאו אותו שם ושאלו אותו מדוע הוא נועל נעליים שחורות, והוא ענה להם שזה משום שהוא מתאבל על חורבן ירושלים. אנשי של ריש גלותא לא ...

                                               

גניבא

גניבא, חכם בבלי, בן הדור הראשון של האמוראים, חברו ותלמידו של רב. גניבא ערער על מנהיגותו של ראש הגולה מר עוקבא והציק לו זמן ממושך. מר עוקבא פנה לרבי אלעזר בן פדת בשאלה אם יוכל להסגירו לידי השלטונות הסאסאנים שגיבו את מוסד ראש הגולה, והיו נכונים להס ...

                                               

קרנא

קרנא, מראשוני האמוראים בבבל, לאחר חתימת המשנה. חברם של שמואל ושל רב. בתלמוד הבבלי נקרא בשם קרנא סתם, ובירושלמי נקרא רב קרנא. שימש בתפקיד דיין, והתואר הסתמי דייני גולה בתלמוד הבבלי מכוון אליו. חיבר קובץ ברייתות לסדר נזיקין, שהיה ידוע בשם "נזיקין ד ...

                                               

רבי אבא בר אחא

רבי אַבָּא בר אחא היה מאמוראי ארץ ישראל, אשר ירד לבבל. פעמים רבות מוסר בשם "רבינו"; יש סוברים שהכוונה לרבי, או שכוונתו לרב. בעקבות זה, נוצרה מחלוקת גם לגבי זמנו: אם הוא בן הדור הראשון או השני. רבי אלעאי מוסר בשמו.

                                               

רבי אבין נגרא

רבי אבין נגרא היה אמורא בבלי מהדור השני או השלישי, בן דורו של רב הונא, ואביהם של רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין. עסק לפרנסתו בנגרות ונקרא על שם עיסוקו. בגמרא מסופר עליו שהיה מדקדק גדול בנרות שבת וכשראה רב הונא את הנהגתו המקפידה אמר שמביתו יצאו ...

                                               

רב אחא ברדלא

רב אחא ברדלא הוא אמורא בבלי בן הדור השני, תלמידו של רב. כל אזכוריו בתלמוד הם בהקשר של הדרכות שאמר לו רבו: מותר לישון מחוץ לסוכה כאשר זבובונים מפריעים לשינה בה. הכותש מלח ביום טוב יעשה זאת באופן שונה מהרגיל, על ידי הטיית המדוכה. רב הפקיד בידו כמות ...

                                               

אשיאן בר נדבך

בתלמוד הבבלי מוזכר שאמר בשמו של רב יהודה דין בהלכות סת"ם, ויש גורסים שאמר דין זה בשם רב. דין נוסף שאמר בהלכות סת"ם, אמר רבי זעירא בשמו בתלמוד ירושלמי, שם נקרא "אשייאן בר נידבה". היה חתנו של רבי ייבא, שפירש בשם רב את דברי הברייתא הקובעת כי כאשר אד ...

                                               

רבה בר ירמיה

רבה בר ירמיה היה אמורא בבלי בדור השני, תלמידו של שמואל. מאמריו בתלמוד הבבלי מועטים, והובא מספר פעמים גם בתלמוד הירושלמי. רוב מאמריו נמסרו על ידי רבי זירא, שהיה מהחכמים שהעבירו מאמרים רבים מבבל לארץ ישראל. שכיח הצירוף: "אמר רבי זירא אמר רבה בר ירמ ...

                                               

רב חיננא בר שלמיא

רב חיננא בר שלמיא. היה אמורא מהדור השני של אמוראי בבל במאה ה-3. מחשובי תלמידיו של רב. מאמריו מובאים גם בתלמוד הירושלמי. כל מאמריו שבשני התלמודים הם בשם רב והיה שואלו שאלות. פעם רבי טבלא פסק כשיטתו בעניין מסוים, ורב נחמן אמר לו: "זיל אהדר בך ואי ל ...

                                               

רב ברונא

אחיו היה רבי אלעאי שחיבבו מאוד, וביקש מעולא שכאשר הוא מגיע לבבל ידרוש בשלומו במעמד כל החבורה, "דאדם גדול ושמח במצוות" הוא, שכן יום אחד סמך גאולה לתפילה סמך את ברכת "גאל ישראל" שאחרי קריאת שמע לתפילת העמידה ולא פסק שחוק מפיו כל היום. נשא ונתן עם ר ...

                                               

רב גידל

רב גידל היה אמורא בדור השני לאמוראי בבל וארץ ישראל, תלמיד מובהק של רב. הוא מביא עשרות פעמים בתלמוד את מאמריו של רב, לעיתים רבות - שמע אותם מרבו חייא בר יוסף, ולעיתים נדירות - גם את מאמריו של זעירי. לאחר פטירתו של רב, עבר רב גידל ללמוד מפי תלמידו ...

                                               

רב המנונא (השני)

רב המנונא היה אמורא בבלי בדור השני של התקופה. היה תלמיד אהוב של רב, עד שכונה על ידו "בני". מסר כמה אמרות בשמו, ובאופן כללי העביר הרבה מתורתו של רבו - רב, ובכל מקום שנאמר אמרי בי רב, הכוונה לרב המנונא. על תלמידיו נמנה רב יוסף, והוא זכה להבנה מיוחד ...

                                               

רב חייא בר אשי

רב חייא בר אשי היה אמורא בדור השני והשלישי לאמוראי בבל. בצעירותו למד אצל רב, ושימשו. במסגרת שימושו את רב, הוא למד הרבה הלכות, אותם מסר לדורות הבאים. הוא סיפר למשל, שהוא היה רוחץ את מלבושיו של רב, שהיו עשויים עור, בשבת. מכאן למדו חז"ל, כי אין איסו ...

                                               

רבי חייא בר גמדא

נולד בבבל, ובשלב כלשהו בחייו עלה לארץ ישראל. על עלייתו לארץ ישראל מסופר, שכשהגיע לגבול ארץ ישראל, התגלגל והתפלש בעפרה מרוב אהבתו אותה, ואמר את הפסוק "כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ וְאֶת עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ". יש המשערים שלאחר שהות קצרה בארץ יש ...

                                               

רבי חייא בר יוסף

למד בעיקר מפי רב ומרבה למסור את מאמריו. לעיתים היה הולך לישיבתו של שמואל ומוסר את שמועותיו של רב, ומקבל עליהן את תגובתו של שמואל היה גם תלמידו של שמואל כנראה אחרי פטירת רב, כמו כמה מתלמידי רב, ושאל אותו שאלות, ולעיתים אף נחלק עליו. בעלותו לארץ יש ...

                                               

רב חלקיה בר טובי

רב חלקיה בר טובי היה אמורא בבלי בדור השני. מאמריו בתלמוד הבבלי מועטים, רובם ככולם בענייני הלכה. הוזכר פעם אחת בתלמוד הירושלמי. שימש כדיין לצד רב הונא וחייא בר רב. כנראה היה מתלמידי רב, שכן הוא נמצא בחברת תלמידיו. לא ידוע דבר על מקומו ומשפחתו, אם ...

                                               

רב חנא בר ביזנא

רב חנא בר ביזנא היה אמורא בדור השני-שלישי לאמוראי בבל. היה דיין בפומבדיתא, וכשפסק שיתומות ניזונות ממטלטלי אביהן, ביטל רב נחמן את הדין, וכן כשגבה חוב של אדם שנפטר מעבדים שהוריש לבניו, ביטל רב נחמן את הדין. מסר את רוב שמועותיו בשם רבי שמעון חסידא, ...

                                               

רב חמא בר גוריא

רב חמא בר גוריא היה אמורא בבלי בן הדור השני. תלמיד מובהק של רב, וכמעט כל מאמריו בתלמוד הם בשמו. נזכר פעמים מעטות גם בתלמוד הירושלמי. רבים ממאמריו עוסקים בענייני דרך ארץ והמלצות על ההתנהגות הראויה בענייניו האישיים של האדם. כמה ממאמריו עוסקים בעניי ...

                                               

רב חנן בר אמי

רב חנן בר אמי היה אמורא שחי בדור השני לאמוראי בבל. אמרותיו של רב חנן בר אמי מוזכרות בתלמוד פעמים אחדות. לרוב הוא מוסר הלכות בשם שני רבותיו, רב ושמואל. אחת מהם היא במסכת בבא מציעא הוא פוסק בשם שמואל, שההלכה נפסקת כאבא שאול ש "מותר אדם להשכיר משכונ ...

                                               

רב חנן בר רבא

רב חנן בר רבא היה מגדולי האמוראים בבבל בדור השני של התקופה. מוזכר פעמים ספורות בתלמוד הבבלי. חתנו של רב. יש להבדיל בינו לבין אמורא שדר בדור האחרונים לאמוראי בבל. בתו הייתה אשתו של רב חסדא.

                                               

רב יהודה בר חביבא

רבי יהודה בר חביבא היה אמורא בבלי בן הדור השני, תלמידו של שמואל. מאמריו בתלמוד מועטים, רובם ככולם בשם חכמים אחרים או ברייתות שמסר. על קורותיו, מקומו ומשפחתו, לא ידוע דבר, פרט לעובדה שבתו נישאה לבנו של האמורא המפורסם רב יהודה, מגדולי תלמידיו של שמ ...

                                               

רב יוסף בר אבא

רב יוסף בר אבא היה אמורא שלמד תורה מפי רבי יוחנן ושמואל. מוזכר בתלמוד מספר פעמים. אחת מהם אודות דין קיום שטרות שלא בפני בעל דין, בה הוא מסביר את טעמו של רבי יוחנן בראיה ממקום אחר בה רואים כי התורה הקפידה שלא לקיים שום דין משפטי גם כזה העוסק בראיו ...

                                               

רב יחיאל

רב יחיאל היה אמורא בבלי, כנראה בדור השני, חברו של רב יהודה. רב יחיאל מוזכר פעמים מעטות בלבד, ולא ידוע דבר על מקומו ומעשיו וממי למד. רוב מאמריו הם פירושים קצרים לדברי המשנה, בעיקר פרשנות מילולית או הגדרה כמותית למושגים שהוזכרו בה. כך, למשל, הסביר ...

                                               

ייבא חמוה דאשיין בר נדבך

ייבא חמוה דאשיין בר נדבך הוא אמורא המוזכר בתלמוד פעמים בודדות. ייבא מוזכר במסכת בבא בתרא בקשר לדיני נזקי שכנים. הוא מפרש בשם רב את דברי הברייתא הקובעת כי כאשר אדם בונה כותל קיר הסמוך לכותל חבירו, עליו להרחיק את הכותל מכותל חבירו כדי שלא יסתיר את ...

                                               

רב יצחק בר אבדימי (השני)

התגורר בבבל, שם למד אצל רב ושמואל ובשמם מסר כמה הלכות. כאשר רבי אלעזר עלה לארץ ישראל, הוא שאל את זעירי אודות משנה מסוימת, שמעטים ידעו את פירושה, - מי קיבל מרב את פירוש המשנה, וזעירי הצביע בידו על רבי יצחק בר אבדימי.

                                               

רב יצחק בר שמואל בר מרתא

בנו של רב שמואל בר מרתא שהיה כנראה בן דודו של רב. הוא היה תלמידו המובהק של רב שהיה גם רבו של אביו, ובתלמוד הבבלי נמסרו שמועות רבות של רב מפיו. הוא נשלח לנציבין והביא לפני רב ושמואל את בשורת היתר שמן עכו"ם מפי רבי שמלאי בשם רבי יהודה נשיאה. לאחר פ ...

                                               

רב מתנה

רב מַתְנָה היה אמורא מהדור השני לחכמי בבל, תלמיד מובהק של שמואל. שמואל סמך מאוד על חכמתו, ובהזדמנות מסוימת אמר לו: אל תשב על מקומך, עד שתפרש לי שמועה זו! כאשר רב מתנה התנגד לדבריו, הוא התחשב בו הוא קיבל גם הרבה תורה מרב, ומזכיר גם מתורתם של אבא ב ...

                                               

רב עמרם חסידא

היה תושב נהרדעא. הוא עורר את חמתם של אנשי ראש הגולה, והללו עינו אותו בשכיבה על שלג, עד שילתא, אשת רב נחמן, שהייתה מקורבת לראש הגולה, טיפלה בו והצילה אותו. המלבי"ם משער שהיה זה בנערותו. התפרסם במיוחד עקב מעשה שאירע לו: כמה בנות ישראל שנשבו הגיעו ל ...

                                               

רב עמרם

רב עמרם היה אמורא בבלי בן הדור השני והשלישי, תלמידו המובהק של רב ששת. רוב מאמריו בתלמוד הם בשם חכמים אחרים. הוזכר פעמים מעטות גם בתלמוד הירושלמי.

                                               

רב ענן

בתלמוד מובא כי הוא שלח לרב הונא מכתב בבקשה לגבות לנערה יתומה נדוניה מעשירית הנכסים שירש אחיה ובו קרא לרב "הונא חברנו". רב הונא, שהיה גדול הדור סבר שמדובר בפגיעה בכבוד התורה, ושלח את רב ששת שישב לפניו לומר לרב ענן בלשון זה: "ענן ענן, מי יושב בראש ...

                                               

רב קטינא

רב קטינא התייחס למשך זמן קיום העולם. לדעתו, העולם יהיה קיים ששה אלפי שנה, ובאלף השביעי יהא חרב, כנלמד מהפסוק "וְנִשְׂגָּב ה לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא" ישעיהו ב יא. אביי חלק עליו וסבר כי העולם יהא חרב במשך אלפיים שנה, שנאמר "יְחַיֵּנוּ מִיֹּמָיִם ב ...

                                               

רבה בר אבוה

רבה בר אבוה היה אמורא בבלי בדור השני לאמוראי בבל. הוא היה תלמידו של רב, ורבו המובהק של רב נחמן. רבה בר אבוה התגורר בנהרדעא, ולאחר שהעיר חרבה על ידי פפא בר נצר עקר משם לשכנציב, אחר כך לשילחי ולאחר מכן למחוזא. במחוזא התמנה לתפקיד דיין ורב העיר.

                                               

רבי שמעון חסידא

רבי שמעון חסידא היה אמורא בדור השני. אמרותיו נמסרו על ידי חכמים בבליים וארצישראליים, ועל כן יש שאמרו כי לא ניתן לקבוע האם היה בבלי או ארצישראלי, ויש שקבעו כי מקומו היה בארץ ישראל. התלמיד העיקרי שמסר שמועות משמו היה רב חנא בר ביזנא. קיימת מסורת, א ...

                                               

אבא אומנא

אַבָּא אֻמָּנָא היה מקיז דם לצורכי ריפוי, שחי בבבל בדור השלישי לאמוראים, ועל אף שהיה איש מקצוע ולא נמנה עם תלמידי החכמים היושבים בישיבה, נודע בצדקותו ובחסידותו.

                                               

רבי אבא בר פפא

רבי אבא בר פפא היה אמורא בבלי, ואחר כך ארץ ישראלי, בדור השלישי. רבי אבא היה חברו של רבי זירא, הוא עלה לפניו לארץ ישראל ונשלח על ידו לרבי יעקב בר אידי שישב בצור כדי לברר אצלו שמועה בהלכה. כנראה הספיק להגיע לארץ ישראל עוד בחייו של רבי יוחנן ולקבל ת ...

                                               

רב אחא בר אדא

רב אחא בר אדא הוא אמורא שחי בדור השני, השלישי והרביעי לאמוראי בבל. הוא היה תלמידו של רב כעדות בנו רב פפא שמסר אמרה משמו של אביו ששמע מרב, אך את עיקר תורתו קיבל מרב המנונא. זמן קצר עלה לארץ ישראל ומשם מסר עדויות לחכמי בבל, אחת מהן: במערבא פסקי לה ...

                                               

רב אחא בר יעקב

רב אחא בר יעקב - אמורא בבלי מן הדור השלישי-רביעי. מתלמידי רב הונא. היה מראשי היהודים בפפוניא. בתלמוד מסופר עליו שהיה חסיד וחכם גדול. במסכת בבא קמא דף מ. מסופר שרבא שיבח את רב אחא בר יעקב בפני ראש ישיבת נהרדעא, רב נחמן, שהוא "אדם גדול", רב נחמן שה ...

                                               

רב דימי

רב דימי היה אמורא בדור השלישי והרביעי לאמוראי בבל. בעל ספר יוחסין השלם ואחריו סדר הדורות קובעים כי רב דימי זה הוא רב דימי בר יוסף, ומשערים כי ייתכן שהוא אחיו של רב יצחק בר יוסף תלמידו של רבי יוחנן, אך הרב אהרן הימן קובע כי מדובר בטעות, ומנמק בכך ...

                                               

רב דימי בר יוסף

רב דימי היה מגדולי תלמידיו של שמואל שאף השתמש בו כעוזר בבית דינו. בתלמוד אף מסופר על מעשה שבו באה לפניו גרושה בטענה שאינה מסכימה להניק את בנה, מכיוון שאינה נשואה עוד לבעלה ואינה משעובדת לו להניק את בנה. שמואל הורה לרב דימי בר יוסף לבדוק האם התינו ...

                                               

רבי חייא בר אמי

רבו המובהק היה עולא, אך קיבל גם מרב חסדא ואולפנא. האמורא רב יוסף היה מחבריו. בתלמוד מובאית מחלוקת בינו לבין רב יוסף לגבי השיעור המדויק של המלבן והמנפץ והצובע והטווה והאורג צמר בשבת. בכמה מקומות בתלמוד מתואר שהיו יושבים רב נחמן ועולא ואבימי בר פפי ...

                                               

רב יעקב מנהר פקוד

רב יעקב מנהר פקוד - אמורא בבלי בן הדור השישי. תלמידו של רבינא, ובשמו מסר בתלמוד הבבלי הערות, קושיות ותשובות. מוצאו של רב יעקב הוא מנהר פקוד שבבבל, ואין פרטים רבים שידועים על משפחתו ועל חייו. למד אצל רבינא. במספר מקומות בתלמוד מסר רב יעקב בשמו של ...

                                               

רבי יצחק בר אבא

רבי יצחק בר אבא היה אמורא בדור השני לאמורי בבל, חבירו של רבי זירא ואביי. ככל הנראה היה בן ארץ ישראל, ולכן נקרא בשם "רבי", ובא לבבל בתקופה שבא באו שאר אמוראי א"י לבבל. זאת לפי הגרסה שלפנינו - "רבי יצחק בר אבא". לעומת זאת, בספרי ראשונים אחרים הוא מ ...

                                               

רב יצחק בר אשיאן

רבו היה רב הונא, אך ייתכן שקיבל חלק מתורתו מרבו של רב הונא, רב. תלמידו המובהק היה רב אידי בר אבין, שמסר את רוב תורתו באגדה, אך גם רב המנונא סבא קיבל ממנו.

                                               

רבי יצחק

רבי יצחק הוא אמורא ארצישראלי שירד מספר פעמים לבבל ומוזכר פעמים רבות בתלמוד בבלי. במסכת פסחים כך מוסבר על ידי רש"י ורשב"ם קיים חילוק לגבי שם אביו של רבי יצחק, בין דברי אגדה ודברי הלכה. ר יצחק המוזכר באגדתא, שמו האמיתי הוא "יצחק בן פנחס", ואילו "רב ...

                                               

רב מרי בר רחל

בולט לעין צורת יחוסו, המתייחס אחר אבי אימו שמואל, ולא אחר אביו כמקובל. הפרשנות המקובלת היא שאמו, בתו של שמואל, נשבית לגויים והרתה לאביו איסור גיורא, חייל בבלי בטרם התגייר, וילדה לאחר הגרות. וכך אמרו עליו בתלמוד: "רב מרי הורתו שלא בקדושה ולידתו בק ...

                                               

רב סחורה

רב סחורה הוא אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי, תלמידו של רב הונא. מופיע בתלמוד כעשר פעמים, בכולם הוא מוסר בשם רב הונא, וכולם נאמרו על ידי רבא בשם רב סחורה, בנוסח: "אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא".

                                               

רבי פרידא

רבי פרידא ידוע, בעיקר בשל סיפור הממחיש את גודל ענוותנותו וסבלנותו: אחד מתלמידיו, היה בעל מוח חלש קשה הבנה, אך רבי פרידא, למרות היותו אמורא מפורסם, ישב ללמוד איתו את הגמרא, ורק לאחר ארבע מאות פעמים שהסביר לתלמיד את ביאור המשנה הנלמדת, הוא הבין אות ...

                                               

רבה בר רב שילא

רבא בר רב שילא היה בדור הרביעי לאמוראי בבל, תלמידו של רב חסדא. על רבותיו נמנו מלבד רב חסדא, רב מתנה, ורב המנונא סבא. שימש כדיין. מסופר, כי מצא את אליהו הנביא. שאלו: מה עושה כעת הקדוש ברוך הוא? אמר לו אליהו הנביא: אומר שמועות דברי תורה משמם של חכמ ...

                                               

רבין בריה דרב נחמן

רבין בריה דרב נחמן, היה אמורא בדור השלישי לאמוראי בבל. תלמיד של רב יהודה שהיה חביב מאוד על רבו. רב יהודה מכנה אותו כמה פעמים "רבין אחי" שהורה לו הוראות הלכתיות. היו להם קרקעות חקלאיות סמוכות, וענפי האילנות של רב יהודה נטו לשדהו של רבין ולהפך. לפי ...