ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 548
                                               

רבי אבין

רבי אבין הוא אמורא ארץ-ישראלי, בדור השלישי, מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן. לפי מחקרו של הרב אהרון הימן, מדובר באמורא המפורסם רבין. בצעירותו עוד הספיק ללמוד אצל רבי יהודה הנשיא, והוא מסר הלכות בשמו. אך את עיקר תורתו קנה מפי רבו המובהק רבי יוחנן. אמר ...

                                               

רבי אחא בר חנינא

רבי אחא בר חנינא היה אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי. מופיע רבות בתלמוד הבבלי, ומעט גם בתלמוד הירושלמי. רוב מאמריו הם בענייני אגדה, וגם בסוגיות הלכתיות הרבה להביא מקורות מן המקרא לביסוס ההלכה. היה גם דורש בפני הציבור בענייני אגדה. למד בישיבת טבריה א ...

                                               

אמי ורדינאה

אמי ורדינאה הוא אמורא ארץ-ישראלי בדור השלישי. מוסר בשם ר אבהו. היה משמש חכם בבית הנשיא שהיו שואלים ממנו הוראות באיסור והיתר ומראים לו בכור שנפל בו מום. ביום טוב לא היה רואה את הבכורות.

                                               

רבי בנימין בר יפת

רבי בנימין בר יפת היה אמורא ארץ ישראלי, מהדור השלישי של התקופה. היה מתלמידי רבי יוחנן וכן היה תלמידו של רבי אלעזר בן פדת. רבי בנימין בר יפת מוזכר כחמש עשרה פעמים בתלמוד בבלי, ופעמים ספורות בתלמוד ירושלמי בדרך כלל בכתיב בנימן.

                                               

רבי חנינא בן עגיל

רבי חנינא בן עגיל מוזכר בתלמוד הבבלי במסכת בבא קמא בלבד, שם מסופר שהוא שאל את רבי חייא בר אבא שכנראה היה רבו מפני מה המילה "טוב" נאמרה רק בדיברות אחרונות בפסוק "למען ייטב לך והארכת ימים" ולא בדיברות ראשונות. רבי חייא בר אבא טען שהוא כלל אינו יודע ...

                                               

רבי חנינא בן פזי

רבי חנינא בן פזי היה אמורא ארצישראלי בדור השלישי או הרביעי. נקרא גם רבי חנין או רבי חנן. מוזכר בעיקר במדרשים, ופעם אחת בתלמוד ירושלמי, בשם רבי חנניה. בתלמוד הבבלי הוא אינו מוזכר כלל. לפי גרסאות מסוימות נזכר פעם נוספת בתלמוד ירושלמי, מסכת פסחים, פ ...

                                               

רבי יצחק עטושיא

רבי יצחק עטושיא היה אמורא ארצישראלי בדור השלישי והרביעי. לפי הסברה, שמו בא לו ממקום מוצאו - הכפר עטוש, המזוהה כיום עם "חרבת עטושה" שבשיפולי בקעת יבנאל בגליל התחתון. רבי יצחק עטושיא שאל מריש לקיש, והיה תלמידו של רבי זירא, וכך מובא בתלמוד: "ר יצחק ...

                                               

רבי ירמיה (השני)

רבי ירמיה היה אמורא בדור השלישי לאמוראי ארץ ישראל ובבל. הוא היה תלמידו של רבי יוחנן בצעירותו. בהמשך דרכו, עבר לגור בבבל שהייתה אז מרכז הישיבות, ושם היו תלמידיו רב הונא ורב נחמן, רבין, רבי אבין ורב יצחק ברבי. רבי ירמיה זה היה מזקני תלמידיו של רבי ...

                                               

רבי כרוספדאי

רבי כרוספדאי היה אמורא ארץ ישראלי, בן הדור השלישי, בנו של רבי שבתאי. מתלמידי רבי יוחנן, שהביא דברים בשמו. מוזכר פעמים בודדות בתלמוד הבבלי ועשרות פעמים בתלמוד הירושלמי, שם שמו: רבי קריספא. גדולי האמוראים בדור הרביעי, רבי יונה ורבי יוסי, מוסרים מאמ ...

                                               

רב עוירא

רבי עוירא היה אמורא בדור השלישי והרביעי לאמוראי ארץ ישראל, תלמידו של רבי יוחנן, וחבירו של רבי אבהו. רבי עוירא מוזכר בתלמוד כשהוא דן עם רבי יוחנן בהלכה, וכחבירו של רבי אבהו ורבי חלבו, גם הוא תלמידו של רבי יוחנן. מרבה להביא דרשות בשם רבי אמי ורבי א ...

                                               

רבי ענני בר ששון

רבי ענני בר ששון היה אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי של האמוראים. אפשר שיש לזהותו עם רבי ענניאל בר ששון, אמורא שבשמו מובאת דרשה בשמות רבה פרשת שמות, פרשה ג.

                                               

רבי פדת

רבי פדת נקרא על שם סבו, אבי-אביו רבי אלעזר. היה תלמידו של אביו, ופעם תיקן את ואביו הודה לו. כמו כן היה תלמידו של רבי יוחנן, ומסר שמועות גם מרבי אושעיא. היה האמורא כלומר, מי שאומר בקול את דברי החכם של רבי יסא תלמיד אביו. כשאמר רבי יסא דברים ששמע ר ...

                                               

רבי אייבו

רבי אַיְבוּ או אַיְיבוּ היה אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי. הוא מוזכר בגמרא ובמדרשים פעמים רבות ומביא מדברי חכמים קדומים אליו. בספר "תולדות תנאים ואמוראים" כתוב עליו: "הוא זכה עוד לקבל מכל גדולי אמוראי דור הראשון והשני. ומצינו אותו ביחד עם כל גדולי ...

                                               

רבי יוסי דמן יוקרת

רבי יוסי דמן יוקרת היה אמורא מהדור השלישי, ורבו של רבי יוסי בר אבין. שֵם מקומו, "יוקרת", כנראה השתבש ואינו ידוע כיום, אולם יש מייחסים זאת למקום היישוב איקרית של היום, הידועה בעברית בשם יוקרת. בתלמוד מסופרים שלושה סיפורים אודותיו. שני סיפורים מתוכ ...

                                               

רבי שילא איש כפר תמרתא

רבי שילא איש כפר תמרתא היה אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי לאמוראי ארץ ישראל. רבי שילא היה תלמידו של רבי יוחנן ומסר שמועות משמו. הניח אחריו בן בשם רבי אחא.

                                               

רבי אבא בר זבינא

רבי אבא בר זבינא היה אמורא במאה הרביעית, היה תלמידו של רב זירא והעביר מימרות רבות בשמו. מסופר שלפרנסתו עסק כחייט ברומי בביתו של גוי אשר תחת איום במוות ניסה לפתותו לאכול מאכלות אסורות. לאחר שסירב אמר לו הגוי כי אם היה אוכל היה הורג אותו, כי אם הוא ...

                                               

אבימי בר טובי

אבימי בר טובי היה אמורא ארץ ישראלי בן הדור הרביעי מתלמידיו של רבי אבהו. בתלמוד הירושלמי מסופר על נכרית אחת שבאה לשאול שאלה את רבי אבהו והוא שלח את אבימי בר טובי לענות לה.

                                               

אבימי בריה דרבי אבהו

אבימי בריה דרבי אבהו היה אמורא ארץ ישראלי בן הדור הרביעי, חי בסביבות שנת 323. היה עשיר גדול ועסק בסחורה עם בני בבל ואנשי העיר מחוזא. בתלמוד הבבלי מובא שנצרך לשלוח לשם כסף, גלה לבבל יחד עם אמוראים ארץ ישראלים נוספים בשל רדיפות על רקע דתי ומשערים כ ...

                                               

רב אויא

רבי אויא, היה אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי לאמוראים. הוא למד אצל חכמי ארץ ישראל, רבי אמי רבי יוחנן. ככל הנראה, בהמשך עבר לבבל. הוא למד אצל רב הונא ונחשב מגדולי תלמידיו. על כך מסופר, כי כאשר רב אויא סבא שאל את רב הונא שאלה הלכתית מסוימת, השיב לו ר ...

                                               

רב אחדבוי בר אמי

רב אחדבוי בר אמי היה אמורא שחי בדור הרביעי לאמוראי בבל. הוא היה חברו של רב ששת. כאשר פגע פעם בטעות בכבודו של רב ששת, הוא השתתק וכוח הדיבור נלקח ממנו. אמו של רב אחדבוי, שהייתה מניקתו של רב ששת, באה להתחנן לפני רב ששת שירחם עליו, אך הוא לא מחל על כ ...

                                               

רבי חזקיה

רבי חזקיה היה אמורא ארצישראלי בדור הרביעי. רבי חזקיה היה תלמידו של רבי ירמיה ומסר הרבה מאמרותיו. כמו כן למד אצל רבי אבהו ומסר גם מימרות בשמו. לעומת זאת מעטים הם המוסרים מימרות בשמו. מתלמידיו ידוע רק רבי מנא. רב טביומי גם אמר בשמו, אך נראה שלא היה ...

                                               

רבי יהודה בר טיטס

בכמה מדפוסי התלמוד הירושלמי מופיע שם אביו כ"טיטוס". רבי חיים בנבנישתי טוען שלא ייתכן שיהודי ייקרא בשמו של טיטוס מחריב המקדש, ולכן גורס ששם אביו היה "אנטיגנוס". הרב אהרן היימן משער שהשם המקורי היה "סיטוס", משום שצורה דומה מופיעה בירושלמי, ומחמת הד ...

                                               

רב יהודה בר שילא

רב יהודה בר שילא הוא אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי. הוא מוסר מאמרותיו של רבי אסי, תלמידו של רבי יוחנן בשם רבו: "ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן: הכנסת אורחים וביקור חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש והמגדל ב ...

                                               

רבי יונה

רבי יונה היה אמורא ארצישראלי בולט, מהדור הרביעי של התקופה. שימש כראש ישיבת טבריה, ועסק בעיקר בהלכה. בתלמוד הבבלי הוא מתואר מ"תקיפי ארעא דישראל".

                                               

יעקב איש כפר נבוריא

יעקב איש כפר נבוריא היה חכם ארצישראלי שחי בתקופה של שלהי הדור השלישי ותחילת הדור הרביעי לאמוראי ארץ ישראל. היה תלמידו של רבי חגי ומסר דברי הלכה בין השאר בערים צור וקיסריה. במדרש קהלת רבה נאמר שנחשד במינות. יש המפרשים זאת כנטייה לכת היהודים-נוצרים.

                                               

יצחק בן אלישיב

רבי יצחק בן אלישיב היה אמורא שחי בדור הרביעי, בזמנם של אביי ורבא. ייתכן והשתייך למשפחת בר אלישיב - משפחה עשירה ומכובדת. מוזכר פעמים אחדות בלבד בתלמוד. היה ידוע כפועל ישועות. בהקשר זה מסופר בתלמוד, כי אחד מתלמידיו בשם רבי מנא התאונן לפניו, כי הוא ...

                                               

רבי ירמיה

רבי ירמיה היה מגדולי האמוראים בארץ־ישראל בדור השלישי והרביעי. נולד בבבל ועלה משם בצעירותו. בארץ ישראל למד אצל תלמידי רבי יוחנן, בעיקר אצל רבי זירא. התבלט בשאלותיו הרבות, אשר רבות מהן נותרו ללא תשובה. בתלמוד מסופר שהוצא מבית המדרש בגלל שאלות ששאל, ...

                                               

רבי חלקיה

רבי חלקיה היה אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי. רבי חלקיה היה מבעלי האגדה, ובה עוסקים רוב מאמריו. מוזכר עשרות פעמים בתלמוד הירושלמי ובמדרשי האגדה, ופעם אחת בתלמוד הבבלי. היה תלמידו של רבי סימון וחברו של רבי פנחס. במדרש הוזכר חכם בשם רבי יצחק ברבי חלק ...

                                               

רבי יונה בוצרייא

רבי יונה בוצרייא היה אמורא ארצישראלי בדור החמישי, בן העיר בוצרה שבחורן, הנזכר בתלמוד הירושלמי ובמדרשי חז"ל. אמרותיו של רבי יונה בוצרייא מובאות לעניין דיונים על הלכות בתחומים שונים. כך, הורה על סוגי צמחים הפטורים מהפרשת מעשר, וכך נטל חלק בדיונים ל ...

                                               

רבי יוסי ברבי בון

רבי יוסי ברבי בון היה אמורא ארץ ישראלי בתקופת הדור החמישי של האמוראים, המחצית השנייה של המאה ה-4 לספירה. רבי יוסי ברבי בון מוזכר בעיקר בתלמוד הירושלמי, שם הוא מהאמוראים המצוטטים ביותר, ומעט גם בתלמוד הבבלי, שם הוא מכונה "רבי יוסי בר אבין". רבי יו ...

                                               

רב חנניה

רב חנניה, הידוע גם בכינויו- רבי חנניה דציפורין היה אמורא בארץ ישראל בדור החמישי. החברות הרבה בין רב חנניה לרבי מנא מתבטאת בעיקר במחלוקותיהם הרבות. לאחר מספר שנים ששימש כראש ישיבת ציפורי העביר את התפקיד לרבי מנא ורב חנניה עצמו היה יושב ולומד לפניו ...

                                               

רבי שמואל בן רבי יוסי ברבי בון

רבי שמואל בן רבי יוסי ברבי בון הוא אמורא מארץ ישראל בדור החמישי. בנו של האמורא רבי יוסי ברבי בון. היה תלמידו של אביו, וחבירו של רבי מתניא. וכן מסר בשמו של רבי נסה.

                                               

רבי שמעון בר כרסנא

רבי שמעון בר כרסנא מסר מימרות רבות בשם רבו, רב אחא, מהם: "הים בית טבילה לכהנים הוא" - ים הנחושת שבנה שלמה המלך שימש כבית טבילה לכהנים. "אין לך מחוור מכולם אלא תחום שנים עשר מיל כמחנה ישראל" - אף על פי שתחום שבת הוא דין דרבנן, ודאי שאיסור היציאה מ ...

                                               

פוגינג (כפר)

פוּגינְג, לפני 2021 נקרא פוּקִינְג, Fucking) הוא כפריר אוסטרי במערב מדינת אוסטריה עילית. הכפריר, המונה כמאה תושבים, משתייך לרשות המקומית טארסדורף במחוז בראונאו אם אין, בקרבת זלצבורג. אין לבלבל בינו לבין העיירה פוקינג, בפא דגושה, הנמצאת במחוז לינץ ...

                                               

פוקינג (מחוז לינץ)

פוקינג היא עיירה קטנה במרכז אוסטריה עילית במחוז לינץ. בעיירה מתגוררים 3.740 תושבים. העיר הוקמה בתקופה הרומית, בסמיכות לדרך הסלולה, אך האזכור הראשון של העיר בכתב הוא משנת 1289. במהלך המלחמות הנפוליאוניות נכבשה העיר מספר פעמים. בשנת 1918, הוקמה אוס ...

                                               

רוהרבאך

רוהרבאך הייתה עיר הבירה של מחוז רוהרבאך במדינת אוסטריה עילית שבאוסטריה. העיר נוסדה בתחילת המאה ה-13, כעצירה למנוחה קודם חציית יער בוהמיה. העיר קיבלה חשיבות בשנת 1749 כשהפכה למקום המושב של מנהלת המחוז, כמו גם בית המשפט המחוזי והממשל המקומי מאוחר י ...

                                               

זולדן

זולדן היא רשות מקומית ועיירת סקי בעמק אֶוטצטל שבחבל טירול, אוסטריה. עם שטח של 467 קמ"ר, מדובר ברשות המקומית הגדולה ביותר במדינה. הרשות המקומית כוללת ארבע עיירות, שהמרכזית שבהן היא זולדן וגובהה 1.368 מטר מעל פני הים. העיירות הנוספות הן: HochSölden ...

                                               

טלפס

טֵלְפְס היא עיירה שוק במדינת טירול שבאוסטריה, במחוז אינסברוק. נכון ל-2005, מונה אוכלוסיית העיר 14.360 תושבים, נתון אשר הופך אותה לעיר השלישית בגודלה בכל טירול, לאחר אינסברוק וקופשטיין. העיר שוכנת במרחק כ-27 קילומטר ממערב לעיר אינסברוק, בעמק השוכן ...

                                               

סנקט יוהאן אין טירול

סנקט יוהאן אין טירול היא עיירת שוק במחוז קיצביהל שבמדינת טירול שבאוסטריה. שם העיירה הוא על שם כנסייה קתולית עתיקה קודם לשנת 738 שנקראה על שם הקדוש הנוצרי יוחנן כותב הבשורה. הכנסייה מוזכרת לראשונה בתעודה כתובה בשנת 1150. באזור נמצאים מכרות נחושת ו ...

                                               

רין (כפר)

רין הוא כפר באוסטריה, במחוז אינסברוק של מדינת טירול. הוא שוכן 6 ק"מ דרומית-מזרחית מאינסברוק. שטח הכפר הוא 10.65 קמ"ר. המקום מונה 1.826 תושבים וצפיפות האוכלוסייה היא 171 תושבים לקמ"ר.

                                               

שפאו אם וילדן קייזר

שְפָאוּ אָם וִילְדֶן קָייזֶר היא עיירה במחוז קופשטיין, באזור האוסטרי זלאנד. העיירה ממוקמת 8.5 ק"מ דרום-מזרח מקופשטיין, ו-13 ק"מ צפון-מערב מקיצביהל, והיא בעלת שלושה תתי-מחוזות. מקור ההכנסה העיקרי הוא תיירות קיץ; בבעלות הכפר אזור שחייה ציבורי ומתגו ...

                                               

פופ (מיסיסיפי)

פופ הוא כפר במחוז פנולה, מיסיסיפי, ארצות הברית. אוכלוסיית הכפר מנתה 215 תושבים במפקד האוכלוסין האמריקאי של שנת 2010. קליף פינץ, מושל מיסיסיפי בשנים 1976–1980, נולד בפופ.

                                               

אלווד סיטי

בשנת 1900 חיו באלווד סיטי כ-2.243 תושבים, ב-1910 חיו 3.902 תושבים, וב-1940 חיו בעיירה 10. כיום בעיירה גרים כ-8.700 תושבים בצפיפות של 1.433.5 לקמ"ר על פי מפקד האוכלוסין לאומי שנערך בשנת 2000. אומדן האוכלוסייה בשנת 2008 היה 7.966. העיר נמצאת במרחק ...

                                               

בארוויחה

בארוויחה הוא כפר בנפת אודינצובו שבמחוז מוסקבה אשר ממוקם ליד הכביש המהיר רובליובו-אוספנסקויה על הנהר סמינקה, כשני קילומטרים מצפון לכפר באותו שם, סמוך לאזור המכונה רובליובקה. הכפר נחשב לאחד היישובים היוקרתיים ברוסיה ורוב תושביו בעלי הכנסות גבוהות. ...

                                               

אגינסקויה

אַגִינְסְקוֹיֶה היא עיירה ועד לשנת 2008 הייתה מרכז אדמיניסטרטיבי של המחוז האוטונומי הבוריאטי אגינסקויה. בעקבות ביטול המחוז, היא מהווה עתה מרכז נפה בלבד. אגינסקויה הוקמה בשנת 1811 כיישוב רוסי. ב-26 בספטמבר 1937 נבחרה כמרכז האדמיניסטרטיבי של המחוז ...

                                               

אקשה

אַקְשָה הוא היישוב הראשי של נפת אקשינסקי, במחוז ציטה שברוסיה. אוכלוסייתו מנתה 4.312 תושבים בשנת 2005. הוא שוכן על חוף הנהרות אקשה ואונון. היישוב אקשה הוקם בשנת 1750 ככפר קוזאקים, ומשנת 1768 מצודה בגבול בין מונגוליה לרוסיה. בזמן האימפריה הרוסית הי ...

                                               

בדה

בַּדָה הוא כפר בנפת חילוקסקי במחוז ציטה שברוסיה, היושב על נהר החילוק. הכפר הוקם ב-1900 בזמן בניית הרכבת הטרנס סיבירית. ב־9 באוקטובר 2002 מנתה אוכלוסיית הכפר 5.382 נפשות.

                                               

וירשינו-דרסונסקיי

וירשינו-דרסונסקיי נוסדה בשנת 1865 לאחר גילוי של זהב בעמק אוזור-מלכיי בבוריאטית "כובע זהב" והייתה אחד מהיישובים הרוסיים הראשונים בעבר הבאיקל זבאיקליה. איש העסקים מיכאל בוטין קיבל זיכיון על כריית הזהב באזור ומשנת 1913 הפעיל מכרה בו. ב-1929 הוכנס המ ...

                                               

ורח-אוסוגלי

בשנת 1936 תושב כפר אוסוגלי חשף את מרבצי הפלואוריט באזור. בין השנים 1959-1966 בנו את המכרה "אוסוגלי" והמפעל הצמוד לו. בשנות ה-90 המכרה נסגר כתוצאה משפל כלכלי. כל המכרות בנפה נרכשו על ידי חברת Highland Gold Mining שמנסה לשקם ולפתח את התעשייה המקורי ...

                                               

אורפאר-אומגבונג

אורפאר-אומגבונג הוא מחוז בצפון אוסטריה עילית שבאוסטריה. במחוז 27 ערים ועיירות, כשהגדולה ביניהן היא העיר אנגרויטצדורף. שטח המחוז משתרע על 649.33 קמ"ר, ואוכלוסייתו מונה 77.742 תושבים נכון ל-2001. שכניו הם: בצפון צכיה; במזרח מחוז פריישטט; בדרום מחוז ...