Back

ⓘ רבי חנינא בן עגיל
                                     

ⓘ רבי חנינא בן עגיל

רבי חנינא בן עגיל מוזכר בתלמוד הבבלי במסכת בבא קמא בלבד, שם מסופר שהוא שאל את רבי חייא בר אבא שכנראה היה רבו מפני מה המילה "טוב" נאמרה רק בדיברות אחרונות בפסוק "למען ייטב לך והארכת ימים" ולא בדיברות ראשונות. רבי חייא בר אבא טען שהוא כלל אינו יודע האם נאמרה מילה זו בדיברות השניות, ושלחו אל רבי תנחום בר חנילאי תלמידו של רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי באגדה. רבי תנחום בר חנילאי אמר שרבי יהושע בן לוי לא לימד דבר זה, אך אמורא אחר אמר לו שהמילה טוב לא נכתבה בלוחות הראשונות מפני שסופן להשתבר. הגמרא מסבירה שה לא רצה שהמילה "טוב" תישבר, משום ש "חס ושלום פסקה טובה מישראל".

                                     

1. אזכורים בתלמוד הירושלמי ובמדרש

בתלמוד הירושלמי מוזכרת מימרא שאמר רבי חנינא בר עגול בשם "רבי חזקיה". היימן טוען שהגרסה בירושלמי מוטעית וצריך לגרוס להפך שרבי חזקיה אמר בשם רבי חנינא בן עגול, משום שרבי חנינא היה בדור השלישי ורבי חזקיה בדור הרביעי, אך יש המקיימים את הגרסה ומאחרים גם את רבי חנינא בן עגיל לדור הרביעי, או טוענים שמדובר ברבי חזקיה בן רבי חייא, בן הדור השני.

במדרש נאמר בשמו שהיו יהודים שבאו למשתה המפואר שערך אחשוורוש "בשנת שלש למלכו", ואחשוורוש שאל אותם האם אלוהיהם עתיד לתת להם שפע רב כמו שהוא נתן להם. היהודים ענו, שנאמר בפסוק "עין לא ראתה אלהים זולתך, יעשה למחכה לו", ו "אם כסעודה זו הוא עושה לנו, אנו אומרין לו: כבר אכלנוה על שלחנו של אחשורוש".

                                     

2. לקריאה נוספת

  • יהודה לייב פישמן מימון עורך, "רבי חנניה בן עגיל", יחוסי תנאים ואמוראים, ירושלים, תשכ"ג 1963, עמוד ת"ז קישור למהדורה המקוונת באתר אוצר החכמה - למנויים בלבד
                                     

3. קישורים חיצוניים

  • הרב אהרן הימן, "רבי חנינא בן עגיל", תולדות תנאים ואמוראים, לונדון, תר"ע, באתר ויקיטקסט
  • הרב יהודה אדרי, ‏"ר חֲנִינָא בַּר עָגִיל", בנתיב האמוראים, ירושלים תש"מ, עמ 122, באתר אוצר החכמה
                                     
  • עסק רבות בענייני אגדה יהדות רבו המובהק היה רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי באגדה. אמנם, הוא שמע מימרות באגדה גם מאמוראים אחרים. כאשר רבי חנינא בן עגיל שאלו
  • משנתו מדי חודש לפני רבו ודייק מאוד בשמועותיו. עיקר התמחותו הייתה בהלכה ופחות באגדה. מסופר, שכאשר רבי חנינא בן עגיל פנה לשאול את רבי חייא מדוע המילה טוב
  • דף כ ז, עמוד א תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף נ ד, עמוד ב שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות
  • מצווה זו, ואמרו שהפסיק עמוד אש בהלוויתו של רב חנינא בר פפא בין מטתו, לבין מי שלא עשה מעקה לגגו. כמו כן מובא שרב נחמן עשה בעצמו מעקה לגגו, על אף האיסור לאדם
  • כלי שנועד לסייע בהידוק טיח הגגות, או שהיה עוסק בעצמו בתיקון הגגות באמצעות מעגילה שמעון שרביט סבור שהכינוי אכן קשור למעשה המעגל, ומשער שהקריאה המקורית אינה

Users also searched:

...