Back

ⓘ אבא בר קורייה
                                     

ⓘ אבא בר קורייה

"ותאמר האשה אל הנחש, והיכן היה אדם באותה שעה, אבא בר קורייה אמר נתעסק בדרך הארץ וישן לו"

"אמר אבה חלפו בר קורייה תאומה יתירה נולדה עם בנימן"

"מפקיד אדם מעשר שיני שלו אצל חבר ושל דמיי אצל עמי הארץ אבא חלפי בן קרויא אומ בראשונה היו עושין כן חזרו לומ אפי חבר אין מפקידין אצלו שאין אתה יודע מי עומד אחריו"

                                     

1. שמו

כיוון שהוא מובא בספרות חז"ל פעמים מעטות יש חילופים רבים בשמו-

אבא- מובא גם כ"אבה".

ברוב המקומות מובא עם שם שני, בחילופים רבים- "חלפוי", "חלפו", "חליפא", "חלפי", "חלפון", "חלבו".

שמו של אביו מובא גם בחילופים רבים- "קורייה", "קוריה", "קרייה", "קורייה", "קרויא".